Корупција

четвртак, 19. април 2012.

NAMESTILI SMO ĐILASOVOM KUMU 9 MILIONA DINARA!Predsednik opštine Novi Beograd Nenad Milenković i ja smo na zahtev sadašnjeg Gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa morali da oslobodimo plaćanja zakupa firmu »Pampero« iz Novog Beograda u iznosu od 9 miliona dinara.

                              piše Dragan Vujević, 11.04.2012
***

Jedini način da to uradimo bio je da podmitimo sudskog veštaka Đorđević Ljubodraga da fiktivno proceni građevinske radove na 9 miliona dinara, što je 2007.godine iznosilo više od 110 hiljada evra, a za tu fiktivnu uslugu sudski veštak uzeo nam je samo 200 evra. Direktno smo naredili rukovodiocima Poslovnog prostora šta da rade, ali smo ih posle posmenjivali kada su postali neposlušni i tražili deo kolača za sebe.

Tako se prostor od 420 kvadrata na Novom Beogradu nalazi u zakupu Đilasovog kuma Zorana Stojisavljevića i firme Pampero i danas, a mene je Gradonačelnik Dragan Đilas skinuo sa gradske liste na izborima iako sam mu zajedno sa Nenadom Milenkovićem sve organizovao na Novom Beogradu da bude kako Dragan Đilas kaže. Dokaz da govorim istinu je u prilogu sa sve odlukom Upravnog odbora!

Kum Dragana Đilasa bio je poznat po aferi nabavke skija za MUP 2003.godine kada je pobedio na nameštenom tenderu, a imao je lošiju ponudu od svih ostalih ponuđača za milion dinara.
Dobio sam garancije Dragana Đilasa da će nas štititi njegovi advokati i da će nam garantovati opstanak na funkcijama do daljnjeg, a sada nas je prevario, a njegov Kum uz moju pomoć okreće po 50 miliona dinara svake godine! Čak se i drugi kum Andrija pojavljivao i smeškao da mu završimo sve kako treba!

Dragan Vujević
Član Veća
Novi Beograd
063-21-88-97
069-8808-605
2 коментара:

 1. Letimičnom analizom odredbi KRIVIČNOG ZAKONIKA ("Službeni glasnik RS", br. 85 od 6. oktobra 2005; 88/05 i 107/2005), A NAROČITO Člana 103. iz GLAVE DESETE - ZASTARELOST - Zastarelost krivičnog gonjenja, može se zaključiti da je objavljivanje ODLUKE Broj: 2347 od 11.7.2007. godine, donete od strane Javnog preduzeća "Poslovni prostor - opština Novi Beograd" pažljivo odabrano.

  Nalaz sudskog veštaka se u pravnom saobraćaju ima smatrati službenom ispravom, te u tom smislu Vas upućujem na Član 25. - Umišljaj, Član 355. do Član 358. iz GLAVE TRIDESET DRUGA - KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVNOG SAOBRAĆAJA, kao i na Član 359., Član 361., Član 363. KRIVIČNOG ZAKONIKA ("Službeni glasnik RS", br. 85 od 6. oktobra 2005; 88/05 i 107/2005).

  U vreme davanja nalaza i mišljenja od strane veštaka Đorđević Ljubodraga na snazi je bio ZAKON O USLOVIMA ZA OBAVLjANjE POSLOVA VEŠTAČENjA ("Službeni glasnik SRS", br. 16 od 29. IV 1987, 17 od 9. V 1987), kojim su propisana PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST VEŠTAKA. Ovim zakonom je bio propisan i postupak prestanka svojstva sudskog veštaka: Član 24. pomenutog zakona.

  Umesto pokretanja postupaka za učinjene prekršaje od strane sudskih veštaka, propisanih odgovarajućim zakonima Republike Srbije, dana 8.10.2010. godine oglašen je PRVI JAVNI POZIV ZA IMENOVANjE SUDSKIH VEŠTAKA.

  Ljubodrag Đorđević se nakon sprovedenog postupka reizbora sudskih veštaka nije našao na listi: http://www.mpravde.gov.rs/cr/registar (odaberite oblast: Građevinarstvo i klikom na dugme "Pretraga" dobićete spisak veštaka za pomenutu oblast).

  S' poštovanjem,

  Dejan Ilić

  ОдговориИзбриши
 2. Komentar na ODLUKU Broj: 2347 od 11.7.2007. godine, donete od strane Javnog preduzeća „Poslovni prostor-opština Novi Beograd“, koja se navodi u Vašem tekstu namestili-smo-dilasovom-kumu-9-miliona-dinara:
  1. u tački 1. ODLUKE pominje se termin „renoviranje“ koji NE POSTOJI KAO TAKAV među 40 pojmova navedenih u Članu 2. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09);
  2. adaptacija poslovnog prostora se vrši na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova, shodno Članu 145. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09) što implicira na zaključak da je odgovarajući nadležni organ, u ovom slučaju Odeljenje za građevinske i komunalne poslove – Odsek za građevinske poslove opštinske uprave gradske opštine Novi Beograd MORAO IZDATI REŠENjE KOJIM SE ODOBRAVA ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA U Ul. Milutina Milankovića br. 120 B, PC 28, lokal br. 4;
  3. shodno Članu 145. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09) uz zahtev za izdavanje rešenja iz stava 1. ovog člana podnosi se:
  1) dokaz o pravu svojine u skladu sa članom 135. ovog zakona;
  2) idejni projekat, odnosno glavni projekat za radove na sanaciji i adaptaciji objekta;
  4. „Vlasnik“, odnosno nosilac prava korišćenja je opština Novi Beograd, kako je to navedeno u uvodnom delu ODLUKE, što znači da je opština Novi Beograd MORALA DA IZVRŠI PRIJAVU RADOVA NA ADAPTACIJI SVOG PROSOTRA NADLEŽNOM ORGANU UPRAVE, PO ISTOM ONOM PRINCIPU PO KOME SE OD GRAĐANA I PREDUZEĆA TRAŽE DA PRIJAVE RADOVE NA ADAPTACIJI STAMBENOG ILI POSLOVNOG PROSTORA, UZ PODNOŠENjE GLAVNOG PROJEKTA ADAPTACIJE SA POTVRDOM I IZVEŠTAJEM O IZVRŠENOJ TEHNIČKOJ KONTROLI ZA RADOVE NA SANACIJI I ADAPTACIJI OBJEKTA, a sve u skladu sa informacijama oglašenim na internet prezentaciji opštinske uprave Novi Beograd;
  5. utvrđivanje činjeničnog stanja predmetnog poslovnog prostora TREBALA JE DA URADI GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA opštinske uprave gradske opštine Novi Beograd, shodno navedenom: „U vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor je ovlašćen da uše na gradilište i objekte u izgradnji , da traži isprave u cilju identifikacije lica, da uzima izjave od odgovornih lica, fotografiše ili sačini video snimak gradilišta ili objekta kao i da preduzima druge radnje vezane za inspekcijski nadzor, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.“. Ovakva i slična utvrđivanja „činjeničnog stanja“ građevinska inspekcija je radila i za vreme strahovlade Željka Ožegovića i njegovih bitangi, kada su vršene mnogobrojne zloupotrebe od strane lokalnih „vlastelina – feudalčića“ … te nije bilo „nikakve potrebe“ za spoljnim angažovanjem trećeg lica, u ovom slučaju veštaka Ljubodraga Đorđevića;
  6. Imajući u vidu obrazloženje odluke da se radilo o ulaganju, u OBAVEZI JE BILO DA SE FORMIRAJU SLEDEĆI DOKUMENTI: GRAĐEVINSKI DNEVNIK, GRAĐEVINSKA KNjIGA, REŠENjE O NADZORU, PRIVREMENE I OKONČANE SITUACIJE, ZAPISNIK O PRIJEMU RADOVA I KONAČNI OBRAČUN IZ KOGA BI SE TAČNO, NEDVOSMISLENO I PRECIZNO UTVRDILA VREDNOST NA INVESTICIONOM ULAGANjU U PREDMETNI PROSTOR, TE JE TO JOŠ JEDAN DOKAZ ZAŠTO NIJE TREBALO ANGAŽOVATI SUDSKOG VEŠTAKA, OSIM U SLUČAJU AKO JE BILO NEKIH NEPRAVILNOSTI PRILIKOM UTVRĐIVANjA KOLIČINA, VREDNOSTI I KVALITETA IZVEDENIH RADOVA NA ADAPTACIJI PREDMETNOG POSLOVNOG PROSTORA.
  7. ODLUKA Broj: 2347 datira iz 2007. godine, baš iz perioda kada je Nenad Milenković, prema podacima sa http://www.novibeograd.rs/?jez=&p=212 bio poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije („Od 2007. do 2008. poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije.“).
  8. Preduzeće PAMPERO DOO ZA UNUTRAŠNjU I SPOLjNU TRGOVINU BEOGRAD http://pampero.rs/ser/index.html, prema raspoloživim i dostupnim podacima sa interneta, distributer je taktičke odeće i opreme, između ostalog i proizvođača čizama robne marke MAGNUM http://pampero.rs/ser/magnum-cizme.html, http://global.magnumboots.com/en/home, a građevinska inspekcija opštinske uprave gradske opštine Novi Beograd je UPRAVO OPREMLjENA ČIZMAMA, ROBNE MARKE „MAGNUM“.

  S’ poštovanjem,

  Dejan Ilić

  ОдговориИзбриши